page_banner

önüm

Spirulina tozy 4.23oz / 120g Antioksidant baý

Gysga düşündiriş:

Spirulina gök-ýaşyl mikroelga bolup, süýji we duzly suwda ösýär, bu hem Eartherdäki iň gadymy ýaşaýyş görnüşlerinden biridir. Spirulina örän ýokumly, ähli tebigy gök-ýaşyl suwotulary we witaminleriň, β-karotiniň, minerallaryň, hlorofiliň, gamma-linolen kislotasynyň (GLA) we belogyň baý çeşmesidir. Spirulinada ýokumly iýmit we saglyga peýdalydygy sebäpli, dünýäde iň ýokumly iýmit hasaplanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

[HAINANDAN SPIRULINA]:King Dnarmsa, Hainan adasynda 500-den gowrak mikroelga köpeltmek howzy bolan 1 000 000 m2 önümçilik meýdançasy bar we önümçilik desgalary HACCP, ISO 22000, BRC tarapyndan kepillendirilýär. King Dnarmsa-nyň spirulina we hlorella, USDA milli organiki maksatnamasy (NOP), Naturland, Halal Koser şahadatnamasy.

[I HIGH GYSGAÇA SPIRULINA AECRATYNLARY]:Spirulina beta-karotine we esasy ýag kislotasy GLA, demir, B-çylşyrymly witaminler, D, E we C witaminleri, kaliý, selen, marganes, mis, hrom, magniý, fosfor we sink bilen baýdyr. Spirulina bedeniň energiýasyna goldaw berýär.

Spirulina ähli zerur aminokislotalary öz içine alýan beloga baýdyr. Her gm esasynda islendik ösümligiň, ösümligiň ýa-da haýwanyň iň ýokary konsentrasiýasy bar. Onda B12 witamin toplumynyň 70% -i we 18 görnüşli Esasy aminokislotalar we antioksidantlar bar. Tebigatdan emele gelen witaminler bilen gündelik güýjüňizi artdyryň!

[Arassalyk - Spirulinadan başga zat]:Hainan adasynda arassa suwda, hapalanmadyk ýerlerde we güneşli gün şöhlesinde ösdürilip ýetişdirilýän iň oňat maddalar. King Dnarmsa-nyň spirulinasy GMO-lar däl, baglaýjylar, emeli reňkler, emeli tagamlar we konserwantlar ýok, diňe arassa spirulina ýokumly maddasy. Şeýle hem, 100% wegetarian dost.

[Tebigaty aşgarlaýan super iýmit]:King Dnarmsa-nyň suwotulary öwreniş instituty, ýurtdaky az sanly suwotularyň gözleg institutlarynyň biri hökmünde diňe bir köpeltmekde, täze önümlerde we prosesi ösdürmekde köp tehniki meseleleri çözmän, eýsem daşary ýurt tehniki hyzmatdaşlygyny we alyş-çalyşlaryny işjeň alyp bardy. Domesticerli meşhur uniwersitetler we gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlygy amala aşyrdy we birnäçe täze önümleri we patentleri we beýleki intellektual eýeçiligiň netijelerini aldy.

Önümiň beýany

Spirulina– Alkogolly iýmit

Spirulina näme?

Spirulina gök-ýaşyl mikroelga bolup, süýji we duzly suwda ösýär, bu hem Eartherdäki iň gadymy ýaşaýyş görnüşlerinden biridir. Spirulina örän ýokumly, ähli tebigy gök-ýaşyl suwotulary we witaminleriň, β-karotiniň, minerallaryň, hlorofiliň, gamma-linolen kislotasynyň (GLA) we belogyň baý çeşmesidir. Spirulinada ýokumly iýmit we saglyga peýdalydygy sebäpli, dünýäde iň ýokumly iýmit hasaplanýar.

Highokary pH (gidroksidi) bilen suwda ösýär we hasyl ýygnalandan soň, tabletka, flak, poroşok we suwuk görnüşlerde spirulinany satyn alyp bilersiňiz. Indi bolsa häzirki wagtda adatça “super iýmitler” diýilýär.

Spirulina– Doly iýmit

Hususan-da, spirulina saglygyňyza goldaw berip biljek ähli möhüm iýmitler bilen doldurylýar.

Beta-karotin– Spirulina antioksidant bolup bilýän käşiriň beta-karotinden 10 esse köpdür.

Doly belok– Spirulina 65-75% belok bolup, dokuz sany aminokislotany öz içine alýar.

Esasy ýag kislotalary - seýrek duş gelýän esasy kislotalaryň biri bolan gamma linolen kislotasy (GLA) spirulinada bolýar.

Witaminler B witaminleri, C we E witaminleri spirulinada bar.

Minerallar– Spirulina kaliýiň baý çeşmesidir, şeýle hem kalsiý, hrom, mis, demir we magniý.

“Phytonutrients– Spirulina” -da hlorofil, polisakaridler, sulfolipidler we glikolipidler ýaly ösümlik esasly iýmitler bar.

Fikosýanin– Sagdyn çişme täsirini goldaýan we köp antioksidant täsirleri bolan özboluşly spirulina ekstrakty.

Gündelik hyzmat etmek üçin, spirulinanyň gündelik dozasy 1-3 gram bolup, belli bir derejede täsirini görkezer.

Hlorella vs Spirulina: Tapawutlar

Olaryň arasynda näme tapawut bar we bu iki super iýmitiň haýsysynyň has köp peýdalanjakdygy?

Hlorella beloklara, witaminlere (B12 witamini goşmak bilen), minerallara (esasanam demir), aminoklein we nuklein kislotalaryna baý ýaşyl bir öýjükli süýji suwotularydyr. Hlorella suwotulary ganymyzy we dokumamyzy arassalamaga kömek edýän, detoksifikasiýa üçin aýratyn peýdaly bolan ýokary hlorofil düzümi bilen öwünýär. Şeýle hem, Hlorella nerw dokumasynyň zeperlenmesini bejermäge kömek edip biljek ýörite ösüş faktoryny öz içine alýar.

Spirulina belok, witaminler (A, B1, B2, B6 we K witaminlerini goşmak bilen), möhüm minerallar (demir, kalsiý we magniý goşmak bilen), mikroelementler, esasy ýag kislotalary, nuklein kislotalar bilen gaplanan gök-ýaşyl bir öýjükli süýji suwotularydyr. RNK we DNK), polisakaridler we antioksidantlar. Esasanam Spirulina beýniniň we ýüregiň işlemegi üçin zerur bolan “gowy” ýag bolan GLA-nyň (gamma-linoleý kislotasy) has gowy çeşmesidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň