page_banner

önüm

Çig mal-Haýwan iýmit derejesi Spirulina poroşok antioksidant, minerallar, ýag kislotalary, süýüm we beloklara baý, şöhlelenmeýär, hapalanmaýar, GMO ýok

Gysga düşündiriş:

Spirulina aşaky ösümlikleriň bir görnüşidir, sianofitada, rivulariaceae degişlidir. Öýjükli, hakyky ýadro ýok bakteriýalar we gök bakteriýalar diýýärler. Mawy ýaşyl suwotularyň öýjük gurluşy özboluşly we gaty ýönekeý, bu planetada 3,5 milliard ýylda emele gelen iň irki fotosintetik organizmler peýda bolýar. Suwda, mikroskopiýada spiral filamentli görnüşde ösýär, şonuň üçinem onuň ady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çig mal-haýwan iýmit derejesi Spirulina

Spirulina aşaky ösümlikleriň bir görnüşidir, sianofitada, rivulariaceae degişlidir. Öýjükli, hakyky ýadro ýok bakteriýalar we gök bakteriýalar diýýärler. Mawy ýaşyl suwotularyň öýjük gurluşy özboluşly we gaty ýönekeý, bu planetada 3,5 milliard ýylda emele gelen iň irki fotosintetik organizmler peýda bolýar. Suwda, mikroskopiýada spiral filamentli görnüşde ösýär, şonuň üçinem onuň ady.
Guş ösdürip ýetişdirmekde haýwan iýmiti hökmünde ulanylýandygy sebäpli, ösdürip ýetişdirilen balyk we çorbalar, tropiki balyklar, bezeg guşlary, atlar, hatda pişikler we itler bilen iýmitleniň.
Deňiz hyýar üçin derejeli spirulina, haýwanlar üçin spirulina tozy
Iýmit goşundylary üçin spirulina tozy, iýmit derejeli spirulina tozy, iýmit üçin ýokary hilli spirulina tozy

Spirulinany iýmitde ulanmak:

Spirulina suw haýwanlary ýa-da nahallary iýmit hökmünde ýa-da bölejik ýasamak üçin goşundy hökmünde janly ýa-da suwotularyň poroşok görnüşinde ulanylyp bilner. Yosun tozy çümmek aňsat däl, aglomerat we suwa salnanda suwuň hilini zaýalamak aňsat däl. Dürli suw haýwanlarynyň ösmegine kömek edip, liçinkalaryň ýaşamagyny ýokarlandyryp we bedeniň reňkini gowulaşdyryp biler.

Spirulinany karides, pyşbagalar, derýa gyrgyçlary, gyrgyçlar, abalonlar, gabyklar we ş.m. ulanmak boýunça geçirilen synaglar spirulinanyň suw hojalygynda, esasanam suw nahallarynda iýmitlenişiň möhümdigini we ösmegine we gowulaşmagyna umumy täsiriniň bardygyny subut etdi. diri galmak derejesi. , Adaty iýmitiň bir bölegini çalşyp, önümçilik çykdajylaryny azaldyp we möhüm ykdysady peýdalary gazanyp biler

Hlorellany iýmitde ulanmak:

Çorbalar we dürli gymmatly ykdysady balyk nahallary üçin gönüden-göni çeňňek hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem suwdaky ammiak azoty we azot kislotasy ýaly azotyň hapalanmagyny aýyrmak täsiri bar. Şol bir wagtyň özünde, hapa suwlary bejermek we suw ekosistemalarynyň deňagramlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin suwdaky agyr metallary wagtynda aýryp biler. Aspectshli taraplar rol oýnap biler.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň