page_banner

Ekmek

Ekmek

Gowy gurşawda gowy plantasiýa bilen gowy çig mal öndürip, gowy önüm öndürip bileris.

Ekerançylyk fermalarymyz şäher ýerlerinden uzakda. Fermerleriň töwereginde agyr senagat we oba hojalygy ýok. Şonuň üçin önümlerimiz pestisidlerden, gerbisidlerden we beýleki toksinlerden azatdyr. Spirulina we hlorella ekerançylygy üçin ulanylýan suw ýerasty suwdan, işçiler ýerasty suwlaryň hapalanmazlygy üçin ýylda birnäçe gezek ýerasty suwlary barlaýarlar. Spirulina we hlorella boýunça gözlegleri her gün ekin howuzlarynda edýäris. Spirulina we hlorella zyýanly islenilmeýän suwotulary ösdürip ýetişdirmek howuzlarynda sagdyn ulalýarlar. Şol bir wagtyň özünde, fermalarda howa gözegçiliklerini edýäris, her howuzda PH bahasyny we OD bahasyny barlaýarys we degişli ýoly yzyna alýarys. Bu usul ýetişen spirulini we hlorellany wagtynda ýygmaga kömek edip biler.

King Dnarmsa, suwotulary ösdürip ýetişdirmekden, suwotulary ösdürip ýetişdirmekden, hasyl ýygnamakdan, ýuwmakdan, guratmakdan, gaplamakdan, saklamakdan, suwotularyň satuwyna çenli ýokary hilli yzarlaýyş ulgamyny döretdi, bu bolsa size hödürleýän önümlerimiziň bardygyna göz ýetirýär. gowy hilli bilen.

Hainan

Ekerançylyk fermalary esasan Haýnan welaýatynda ýerleşýär. Haýnan welaýaty Hytaýyň iň günortasynda ýerleşýär. Tomus bilen gyşyň arasyndaky temperaturanyň tapawudy az. Ortaça temperatura ýokary. Gün şöhlesiniň sagady ýylda 1780-2600 sagat. Gün radiasiýasy her inedördül metr üçin 4500-5800 megajul. Annualyllyk ýagyş 1500-2500mm. Haýnan welaýatynyň howasy spirulina we hlorellany ösdürip ýetişdirmek üçin örän amatly.

1618752263268_0.png_w720