page_banner

habarlar

Doly goşundy - Güneşli iýmit hlorella

Güneşli iýmitlenýän öýjükler (SCC), gazylyp alnan, gaýtadan işlenen we zäherli öýjükli galyndylara gyzykly täze, zäherli däl alternatiwadyr.güneşli iýmit hlorellaCHLORELLA Goşundy Hlorella, Hlorella we Hlorex diýlip hem bilinýän, Günden ýygnan aminokislotalardan we beýleki ýokumly maddalara baý ösümlik öýjüklerinden ybarat rewolýusiýa köp taraply antioksidantdyr. Hlorella, A witamine, demir we beýleki öýjük elementlerine we metabolizmi gowulandyrýan suwda erän, kislorod beriji goşundy. Hlorellat (ýa-da hlorofil) ýokary saýlama, suwda erän, organiki erginç bolup, öýjükli transporty, energiýa önümçiligini we peýdalanylmagyny üpjün etmek üçin esasy ýag kislotalary we aminokislotalar bilen sinergistik işleýär. Güneşli iýmitlenýän öýjükler ýokumly maddalary berýän ýokary saglyk bilen saglygyňyzy güýçlendirýär.

Ageaşymyz ulalanda bedenimiz daşky gurşawyň ýok edilmeginden goraýan, deriniň daşky görnüşini we immunitetini ýokarlandyrýan we optimal saglygy goraýan fitonitrientleri (peýdaly mikroorganizmler) az öndürýär.güneşli iýmit hlorella güneşli iýmit hlorellaOrsaşulular üçin goşundylar barada aýdylanda, garrylyga garşy ýokumly maddalardan doly tebigy, ýokary şekerli, az ýagly, ýokary dokumaly, fitonitrient önümden has gowy näme bolup biljekdigi hakda pikir edýär. Hlorellat güýçli, köp funksiýaly, antioksidant köp iýmitlendiriji goşundy. Güneşli iýmitlenýän öýjüklerden ýokumly baý ekstrakt öýjükleriň işini güýçlendirýär we aýlanyşygy ösdürýär; içegäni goraýjy hökmünde çykyş edýär we horlanmaga kömek edýär. Mundan başga-da, hlorellat toksinleri we ýaralary bejermekde kömek edýär. Güneşli iýmit hlorellat, çişmegi azaltmak, has köp energiýa derejesi, kesel we garrylyk töwekgelçiligini azaltmak ýaly sagdyn garramagyň esasy elementlerini goldaýan güýçli iýmit serişdesidir.

Hlorellat köp sanly ösümlik ekstraktlarynyň birleşmesidir, ýöne Güneşli iýmitlenýän öýjükler, Tri-glikozilleşdirilen glýukozamin, L-sistein, N-asetilneuram kislotasy (N-asetil sistein), L-metionin we bromelain (Bromelain üstünlikli ulanylýar) Alsgeýmer keselini, Parkinsons keselini we köp sklerozy bejermek).güneşli iýmit hlorella güneşli iýmit hlorellaHlorellanyň ergin derejesi gaty pes bolany üçin, aşgazan-içege ulgamyna girmän, ganyňyza ermegi aňsat. Hlorellany aşgazan kislotalary bilen döwüp bolmaýandygy sebäpli, içege çalt hereket edýändigi sebäpli köplenç iýmit siňdiriş serişdesi hökmünde ulanylýar. Hlorellaty öz içine alýan goşundy, kislota refleksi we ýürek bulanmagy bolan adamlar üçin ajaýyp, sebäbi aşgazanda öndürilýän gazyň mukdaryny azaldýar we özofagusdaky artykmaç kislotany ýok edýär. Şeýle hem, aňsat siňdirilýändigi sebäpli, hlorellat bedenimize zerur bolan köp sanly iýmit minerallaryny we ýokumly maddalary üpjün edýändigi sebäpli, islendik diyeta ygtybarly girizilip bilner. Hlorellat, şeýle hem bedeniň kadaly işlemegi üçin möhüm ähmiýete eýe bolan kaliý, magniý, kalsiý we selen bilen üpjün edýär.

Bazardaky ýokumly goşundylaryň köpüsinden tapawutlylykda, “Sunfood Chlorella” aňsat siňdirilýän görnüşde ýokumly maddalaryň, antioksidantlaryň we beýleki möhüm iýmitleriň dogry birleşmesini üpjün edýär. Hlorellat aşgazan kislotasynyň üsti bilen ýitirilen ýokumly maddalary doldurmaga kömek edýär, N-asetil sistein arteriýalaryňyzdan artykmaç holesterini aýyrmaga kömek edýär. Bromelain başga bir güýçli antioksidantdyr. Zyýanly erkin radikallaryň bedeniňizdäki öýjüklere zeper ýetmeginiň öňüni alýar. Bromelain hlorellat bilen birleşdirilende, içege, prostata, döş we prostat keseli ýaly köp sanly rak keseliniň döremek mümkinçiligini azaltmaga ukyplydyr. N-asetilneuram kislotasy böwrek bezleri, aşgazan asty mäzleri, böwrekler, bagyr we ýürek üçin saglyga peýdalydyr.

“Sunfood Chlorella” -ny horlanmak we umumy saglyk üçin ulanmagyň ýene bir sebäbi, antioksidantlaryň köp bolmagydyr. Antioksidantlar erkin radikallara we beýleki toksinlere garşy göreşmäge kömek edýär. Antioksidantlar diňe iki iýýän toksinlerimize garşy göreşmek bilen çäklenmän, daşky gurşawy gyjyndyryjylara we erkin radikal molekulalaryna täsir etmek arkaly öndürilýän erkin radikallary zyýansyzlandyrýar. Şol sebäpli hlorellat erkin radikal zeperleriň öňüni almakda we bejermekde möhüm element hasaplanýar. Hlorellatyň horlanmak üçin peýdasyndan başga-da, artrit, Alsgeýmer keseli, süýji keseli we bagyr keseliniň alamatlaryny azaltmakda, energiýa derejesini we gyzyl gan öýjükleriniň işjeňligini ýokarlandyrmakda täsirli bolandygy subut edildi. Şeýle hem hlorellat süňk öýjükleriniň önümçiligini artdyrmak, dişleri güýçlendirmek, gözüň görüşini gowulaşdyrmak, deriniň pigmentasiýasyny ýokarlandyrmak we ekzema, melazma, toshbaýaz we agyr düwürtik ýaly çynlakaý deri ýagdaýlaryny bejermek üçin görkezildi.

Bazarda saglygyňyza we abadançylygyňyza peýdaly köp sanly goşundylar bar bolsa-da, “Sunfood Chlorella” -ny gündelik goşundy hökmünde kabul etmek iň doly iýmit çeşmesini hödürleýär we käbir kemçilikleri bolan adamlar üçin peýdalydyr. Doly iýmit bolany üçin, sagdyn bolmak üçin zerur ähli iýmitlendiriji elementleri öz içine alýar. Hlorellany käbir täjirçilik önümlerinde tapyp boljakdygyna garamazdan, häzirki wagtda goşundylarda bar bolan ýokumly maddalaryň iň doly çeşmesidir. Şol sebäpli “Sunfood Chlorella”, “Sunfood” goşundylarynyň hemmesini goşmak bilen, häzirki wagtda bazardaky iň oňat goşundylardan biridir.


Iş wagty: 16-2021-nji sentýabr