sahypa_banner

Habarlar

 • Spirulina tabletleri - Bedeniňiz üçin ajaýyp tebigy rahatlyk

  “Spirulina” planşetleri barada düşünje bermek üçin, men bu hakda bir makala ýazaryn. Spirulina planşetleri Aslynda bu goşundy häzirki wagtda bazarda giňden tanaldy.Şuny göz öňünde tutup, indi gözden geçirerin.Şeýle-de bolsa, spirulinany satyn almak zerurlygy hem bar ...
  Koprak oka
 • Iýmitiňizi gök ýaşyl suwotularyň tozy bilen dolduryň

  Mawy ýaşyl suwotularyň tozy, öýde ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin bazarda bar bolan iň ýokumly goşundylardan biri bolup biler.Öli ösümlik maddalaryndan iýmitlenýän janly, täze gök ýaşyl suwotulary bilen ýasalýar.Ol ýokumly maddalardan doly we ösümligiň ösmegi we ösmegi üçin zerur bolan iýmitlerden peýdalanmagyna kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Dünýä derejesindäki goşundylar

  Dünýä derejesindäki goşundylar Spirulina tozy Günorta ýarym şarda gözbaş alýar. Spirulina tozy holland we barrett Bu ýeterlik mukdarda witaminleri we minerallary öz içine alýan mikro-iýmit goşundysy hasaplanýar.Poroşok iň gowy turş hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Spirulina saçynyň ýitmegi hakyky ähtimallykmy ýa-da diňe kezzaplykmy?

  Spirulina saçynyň ýitmegi hakyky ähtimallykmy ýa-da diňe kezzaplykmy?Sagdyn iýmitlenmek, maşk etmek we oňat multivitamin spirulinanyň saç dökülmeginiň öňüni alyp biler.Şeýle hem köp adam spirulinanyň bazardaky iň arzan goşundylardan biridigine göz ýetirer.Spirulinanyň bolsa-da ýadyna düşmeli ...
  Koprak oka
 • Fikosýanin (Gök spirulina) -Spirulina ekstrakty

  Fikosýanin (Gök spirulina) -Spirulina ekstrakty

  Fikosýanin Spirulina tebigy goşundylaryň gudraty hökmünde bellidir. Fikosýanin spirulina Aslynda, ýaşyl suwotularyň Fikosýanin, allantoin we fikosýanin stewiýasy bilen emeli usulda döredilen belok garyndysydyr.Hlorofil üçin goşmaça gök reňk ... şeýlelik bilen onuň ady....
  Koprak oka
 • Spirulina tozy - Gowy iýmitlenmek we energiýa üçin goşundy

  Gowy Natured Hlorella Spirulina, bedeniňizi möhüm iýmitler bilen doldurmak isleýän bolsaňyz, ajaýyp goşundy.Gowy sebäp bilen, häzirki wagtda müşderilerden we synçylardan uly seslenme alan bazardaky iň oňat goşundylaryň biri.Lea bilen gyzyklanýan bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Men onuň Spirulina synlary näme?

  Iherb spirulina hakda iň möhüm zat, onuň gaty güýçli tebigy goşundy bolmagydyr. Iherb spirulina Spirulina suwotularyň maşgalasynyň agzasydyr we ähli suwotular ýaly tebigatda köp ösýär.Yosunlaryň birnäçe dürli görnüşi bar, ýöne diňe az sanlysynyň iýmitleniş derejesi bar ...
  Koprak oka
 • Spirulina köp mukdarda goşundylary tapmak

  Satyn almazdan ozal “Blue Spirulina Bulk” goşundylarynyň häsiýetleri barada öwrenmek möhümdir. “Spirulina” köp mukdarda spirulinany yzygiderli iýmegiň köp peýdasy bar, ýöne göz öňünde tutmaly käbir taraplaram bar.Beýleki goşundy ýa-da p görnüşindäki ýaly ...
  Koprak oka
 • Ulular üçin hlorellanyň ösüş faktoryny tapmak

  Hlorella (ýag) ajaýyp ýaşyl deňiz suwotularydyr, asyrlar boýy iýmit çeşmesi we psoriasis.chlorella ýaly deri kesellerini bejermek üçin ulular üçin hlorella hatda düwnük bejergisi hökmünde ulanylýar.Hlorella gudrat hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Hlorellany ulanyp, myşsany nädip gurmaly we ýagy ýakmaly?

  Hlorella, suwotulary (jyňňyrdadýan) we hlorofili (reňkli açyk ýaşyl) öndürýän suw esasly işjeň maddadyr. Organiki hlorella Hlorella ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri arassa goşundylar, ösümlikler, saglyk iýmit önümleri we iýmit saglygy goşundylary öndürmekde ulanylýar. .Hlorella bas ...
  Koprak oka
 • Global mikroelge bazary yzarlamak we derňew hasabaty 2022: Pandemiýa bilen baglanyşykly immunitet aladalary iýmit önümleriniň berk geljegini güýçlendirýär, suwotulary üçin mümkinçilikler döredýär

  DUBLIN, 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwary (IŞ KÖMEK) Research “Microalgae - Global Market Track and Analysis” hasabaty ResearchAndMarkets.com-yň tekliplerine goşuldy.Dünýädäki mikroelga bazary 2020-nji ýylda 939,4 million ABŞ dollaryna deň bolup, täzeden seredilen si ýeter diýlip garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Hormatly kärdeşler, hyzmatdaşlar we durmuşyň dürli gatlaklaryndan dostlar, Täze ýylyňyz gutly bolsun!Dürli tagamlardan doly 2021 ýyly başdan geçirdik we 2022-nji ýylda bilelikde başladyk.Şeýle milli baýramçylyk güni, köne we täze dostlaryň hemmesine saglyk, rahatlyk arzuw edýärin ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4