page_banner

önüm

Gök Spirulina (Fikosýanin) 2.11oz / 60g

Gysga düşündiriş:

Mawy Spirulina, gök ýaşyl suwotulardan alnan ýokumly gök poroşok bolan fikosýaniniň umumy adydyr. Mawy spirulina aşa iýmit we antioksidant güýçdir. Ajaýyp iýmit hasaplanýar, sebäbi ýokumly dykyz we siziň üçin aşa sagdyn. Mawy Spirulina immunitet goldawyny berýär we erkin radikallara hüjüm edýär. Mawy spirulina wegetarian müşderilerimiziň arasynda meşhur, sebäbi wegetarian belogyň ajaýyp çeşmesi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Synag üçin 3 doly unsiýaňyz bolar we azajyk uzak ýol geçer.

Mama Smurf Pancakes
Halaýan krepkanyň garyndysyny alyň we gury garyndynyň başyna 2 çaý çemçesi Pure Bulk Organics gök spirulini goşuň we gowy garmaly. Aghli ýaşdaky çagalar üçin gyzykly gök krepkalary ýasarsyňyz. Isleýän reňkiňize görä ulanýan gök spirulina poroşokynyň mukdaryny sazlaň. .

Gök Spirulina Banan Smoothie
Buz, 1 stakan hoz süýdü, 2 banan, 2 nahar çemçesi ýönekeý gatyk, bir çaý çemçesi vanil, 2 çaý çemçesi gök spirulina, süýjüdiriji, garyşdyryp, täze miweler bilen bezeliň we hyzmat ediň.
Gök Spirulina Martini
Sarsdyryjyda buz, 2 ok ýa-da arak, 2 ok wermut, as çaý çemçesi Pure Bulk Organics-iň gök spirulina tozy goşuň. Güýçli silkip, beýik martini aýnasyna ýa-da buzuň üstüne süzüň.
Organiki gök spirulina poroşokynyň 3 unsiýasy we * 100% kanagatlanmak ýa-da puluňyzy yzyna kepillendirmek.

Fikosýanin, diňe sianobakteriýalarda bar bolan seýrek tebigy iýmitdir. Goşundylar: sianobakteriýalarda pigment. Aýratynlyklary: gök poroşok. Suwda eräp bilýär, ýöne alkogolda we ýagda eräp bilmeýär.

Fikosýanin tebigatda seýrek duş gelýän pigment beloklaryndan biridir, diňe bir açyk reňkli bolman, eýsem ýokumly baý belokdyr. Aminokislotanyň düzümi doly we zerur aminokislotanyň mukdary köp. 21-nji asyryň başynda fikosýanin iýmit we kosmetika ýokary derejeli tebigy pigment hökmünde giňden ulanylýar we Europeewropada, ABŞ-da, Japanaponiýada we beýleki ýurtlarda biohimiki dermanlardan ýasaldy.

Artykmaç iýmit bilen meşgullanýandygymyz sebäpli, ýokumly we sagdyn önüm biziň seýilgähimizde ýerleşýär. Weöne açan zadymyz, müşderilerimiziň köpüsiniň naharlara, içgilere we süýjüliklere goşýan ajaýyp reňkleri we pizzazlary üçin gök spirulinamyzy gowy görýändigi. Lezzetli we gyzykly mama smurf krepkasyndan gök spirulina martini çenli adamlaryň bu jadyly poroşok bilen edenini gören köp sanly döredijilik zatlarymyz bar.

1630459492160_0

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň